• Aceon är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det innehåller den aktiva substansen perindopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Aceon fungerar genom att sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat och blodkärlen.
  kr 24.46
 • Adalat är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet.
  kr 11.32
 • Adalat-Cc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Den aktiva substansen i Adalat-Cc är nifedipin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. Adalat-Cc fungerar genom att avslappna blodkärlen och därigenom öka blodflödet och minska blodtrycket.
  kr 61.57
 • Aggrenox är en medicin som innehåller acetylsalicylsyra och dipyridamol och används för att minska risken för blodproppar hos personer som har haft en stroke eller transient ischemisk attack (TIA).
  kr 16.98
 • Altace är en medicin som används för att sänka högt blodtryck och minska risken för hjärtattacker, stroke och njurskador. Den aktiva substansen i Altace kallas ramipril och den tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Altace fungerar genom att vidga blodkärlen och minska belastningen på hjärtat, vilket resulterar i sänkt blodtryck och förbättrad hjärt- och njurfunktion.
  kr 14.80
 • Apixaban är en antikoagulantia medicin som används för att förhindra blodproppar och minska risken för stroke och lungemboli.
  kr 122.38
 • Azor är en medicin som innehåller två aktiva substanser, amlodipin och olmesartanmedoxomil. Den används för att behandla högt blodtryck hos vuxna som inte har tillräcklig effekt av endast en av dessa substanser eller som behöver en kombination av två läkemedel för att kontrollera sitt blodtryck. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som hjälper till att vidga blodkärlen och minska blodtrycket. Olmesartanmedoxomil är en angiotensin II-receptorantagonist som också hjälper till att sänka blodtrycket genom att blockera effekterna av ett hormon som gör att blodkärlen drar ihop sig.
  kr 33.95
 • Betapace är en medicin som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer. Det aktiva ämnet i Betapace är sotalol, som fungerar genom att reglera hjärtrytmen och minska risken för hjärtrytmproblem. Betapace kan tas som tablett och bör tas enligt läkarens ordination. Vanliga biverkningar kan inkludera yrsel, huvudvärk och trötthet.
  kr 14.10
 • Brilinta är en medicin som används för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke och död hos personer med akut kranskärlssjukdom. Den aktiva substansen i Brilinta är ticagrelor, som fungerar genom att förhindra blodplättar från att klumpa ihop sig och bilda blodproppar. Brilinta tas vanligtvis i form av tabletter och ska tas en gång om dagen efter måltid.
  kr 50.76
 • Brilinta används för att sänka din risk att drabbas av stroke eller allvarliga hjärtproblem efter att du har haft en hjärtinfarkt eller svår bröstsmärta (kärlkramp) genom att förhindra att blodproppar bildas.
  kr 61.57
 • Bystolic är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Det innehåller den aktiva substansen nebivolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och öka blodflödet genom kroppen. Bystolic kan också användas för att behandla andra hjärtrelaterade tillstånd, såsom hjärtsvikt.
  kr 18.33
 • Calan är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamil. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier och bröstsmärta (angina pectoris). Verapamil är en kalciumkanalblockerare som minskar hjärtats syrebehov genom att minska hjärtfrekvensen och vidga blodkärlen.
  kr 8.63
 • Calan-Sr är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamilhydroklorid. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtklappning genom att minska hjärtats kontraktionskraft och hjärtfrekvens. Calan-Sr är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen.
  kr 16.98
 • Cartia är ett läkemedel som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Diltiazem verkar genom att slappna av blodkärlen och minska belastningen på hjärtat.
  kr 16.92
 • Cartia-Xt är en medicin som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och bröstsmärta (angina pectoris). Diltiazem tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare och fungerar genom att slappna av och vidga blodkärlen, vilket minskar blodtrycket och ökar blodflödet till hjärtat.
  kr 21.85
 • Catapres är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen klonidin. Det används för att behandla högt blodtryck och vissa andra tillstånd som exempelvis ADHD och abstinenssymptom vid opioidberoende. Klonidin fungerar genom att minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till en minskning av hjärtfrekvensen och blodtrycket.
  kr 8.63
 • Clopidogrel är en blodförtunnande medicin som används för att minska risken för blodproppar hos personer med hjärt-kärlsjukdomar eller efter en hjärtinfarkt eller stroke.
  kr 12.28
 • Cordarone är ett läkemedel som används för att behandla oregelbunden hjärtrytm, såsom förmaksflimmer eller förmaksfladder. Den aktiva substansen i Cordarone är amiodaron, som fungerar genom att påverka hjärtats elektriska aktivitet. Detta kan minska risken för hjärtrytmstörningar och förbättra hjärtfunktionen. Cordarone kan dock ha allvarliga biverkningar och bör endast användas under övervakning av en läkare.
  kr 20.72
 • Coreg är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Den aktiva substansen i Coreg är carvedilol, som fungerar genom att blockera vissa adrenerga receptorer i kroppen och därmed sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat. Coreg kan också användas för att förbättra överlevnaden efter en hjärtinfarkt.
  kr 11.60
 • Coumadin är ett antikoagulantia läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Det fungerar genom att hämma koagulationsfaktorer i blodet, vilket minskar risken för blodproppar.
  kr 10.36
 • Dexilant är en medicin som används för att behandla symptom på gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) och för att minska risken för skador på matstrupen orsakade av surt maginnehåll. Den aktiva substansen i Dexilant kallas dexlansoprazol och den tillhör en grupp läkemedel som kallas protonpumpshämmare. Dexilant minskar mängden syra som produceras i magen och kan hjälpa till att lindra symtomen på GERD, såsom halsbränna och sura uppstötningar.
  kr 25.51
 • Diovan är ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller substansen valsartan. Det används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 18.41
 • Edarbi är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den aktiva substansen i Edarbi kallas azilsartan och den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Edarbi fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket leder till avslappning av blodkärlen och minskat blodtryck.
  kr 41.05
 • Edarbyclor är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva substanser, azilsartanmedoxomil och klortalidon, som fungerar genom att minska blodkärlens sammandragning och öka urinproduktionen för att sänka blodtrycket.
  kr 21.68
 • Effient är ett läkemedel som används för att förebygga blodproppar hos personer som har haft hjärtinfarkt eller instabil kärlkramp. Det aktiva ämnet i Effient är prasugrel och det fungerar genom att minska klumpbildning i blodet, vilket minskar risken för blodproppar.
  kr 25.51
 • Entresto är en läkemedelsbehandling som används för att minska risken för hjärtsvikt och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det innehåller två aktiva substanser, sacubitril och valsartan, som tillsammans hjälper till att sänka blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen.
  kr 133.18
 • Exforge är en kombination av två läkemedel, amlodipin och valsartan, som används för att behandla högt blodtryck. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som minskar blodtrycket genom att vidga blodkärlen, medan valsartan är en angiotensin II-receptorblockerare som minskar blodtrycket genom att blockera effekterna av ett hormon som ökar blodtrycket. Tillsammans kan dessa två läkemedel bidra till att sänka blodtrycket till normala nivåer.
  kr 20.72
 • Gutron är en medicin som används för att behandla lågt blodtryck och yrsel hos patienter med autonoma nervsystemstörningar. Det verksamma ämnet i Gutron är midodrinhydroklorid som fungerar genom att öka blodtrycket genom sammandragning av blodkärlen.
  kr 84.59
 • Imdur är en medicin som innehåller den aktiva substansen isosorbidmononitrat. Det används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Imdur är en långverkande medicin som tas en gång om dagen och kan hjälpa till att förebygga anginaattacker.
  kr 10.36
 • Inderal är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen propranolol. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Propranolol fungerar genom att blockera effekterna av adrenalin och andra stresshormoner på hjärtat och blodkärlen, vilket minskar hjärtfrekvensen och blodtrycket.
  kr 10.36
 • Inderal-La är ett läkemedel som innehåller propranolol, en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Det är en förlängd frisättning form av Inderal som tas en gång om dagen för att ge en jämn nivå av läkemedlet i kroppen under en längre tid.
  kr 16.50
 • Inspra är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det aktiva ämnet i Inspra är eplerenon, som fungerar genom att blockera hormonet aldosteron och därmed minska mängden salt och vatten som kroppen behåller. Detta kan hjälpa till att minska trycket på hjärtat och förbättra hjärtfunktionen.
  kr 41.05
 • Isordil är ett läkemedel som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den aktiva substansen i Isordil är isosorbidmononitrat.
  kr 10.65
 • Isordil-Sublingual är en medicin som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Den administreras genom att placera tabletten under tungan där den snabbt absorberas in i blodomloppet.
  kr 22.56
 • Lanoxin är ett läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt och oregelbunden hjärtrytm. Det aktiva ämnet i Lanoxin är digoxin, som fungerar genom att öka hjärtats kontraktionskraft och reglera hjärtrytmen. Lanoxin är ett receptbelagt läkemedel som tas som tabletter eller injektioner och ska endast användas enligt läkares ordination.
  kr 9.88
 • Lescol-XL är en medicin som används för att sänka höga kolesterolnivåer i blodet. Den aktiva substansen i Lescol-XL kallas fluvastatin och tillhör en grupp läkemedel som kallas statiner. Lescol-XL minskar produktionen av kolesterol i levern och hjälper till att förhindra bildandet av nya kolesterolplack i blodkärlen. Detta minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.
  kr 43.65
 • Letairis är en medicin som används för att behandla högt blodtryck i lungorna (pulmonell arteriell hypertension). Den verksamma substansen i Letairis är ambrisentan, som blockerar effekterna av ett ämne som kallas endothelin, vilket minskar blodtrycket i lungorna och förbättrar syreupptagningen i kroppen. Letairis är endast tillgängligt på recept och ska tas en gång om dagen enligt läkarens anvisningar. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna och inte avbryta behandlingen utan att först rådfråga läkare.
  kr 214.65
 • Livalo är ett läkemedel som innehåller pitavastatin och används för att sänka höga kolesterolnivåer hos vuxna. Det fungerar genom att hämma produktionen av kolesterol i levern och öka kroppens förmåga att ta bort överskott av kolesterol. Livalo är vanligtvis ordinerat i kombination med en hälsosam livsstil och kostförändringar för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 17.07
 • Lopressor är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och för att förhindra hjärtinfarkt. Det innehåller den aktiva substansen metoprolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket. Lopressor tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare och kan tas som en tablett en eller två gånger om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta Lopressor plötsligt utan att rådfråga läkare.
  kr 9.88
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.40
 • Nimotop är ett läkemedel som används för att förebygga och behandla hjärnblödning och för att minska risken för neurologiska skador efter subarachnoid blödning. Det aktiva ämnet i Nimotop är nimodipin och det tillhör en grupp av läkemedel som kallas kalciumantagonister. Nimotop verkar genom att minska blodtrycket i hjärnans kärl och öka blodflödet till hjärnan. Detta bidrar till att minska risken för hjärnblödning och förbättra överlevnaden och återhämtningen efter en subarachnoid blödning.
  kr 26.57
 • Nitrostat är ett läkemedel som innehåller nitroglycerin och används för att behandla bröstsmärta som orsakas av kärlkramp. Det fungerar genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet till hjärtat. Det tas vanligtvis som en tablett som placeras under tungan och bör lösas upp där.
  kr 17.07
 • Norvasc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp (angina). Den verksamma substansen i Norvasc kallas amlodipin och den tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Amlodipin fungerar genom att vidga blodkärlen och därmed minska blodtrycket och öka blodflödet till hjärtat.
  kr 10.84
 • Pletal är en medicin som används för att behandla symtom på perifer kärlsjukdom genom att förbättra blodflödet i benen.
  kr 21.15
 • Pradaxa är ett läkemedel som används för att minska risken för blodproppar och stroke hos personer med förmaksflimmer. Det verksamma ämnet i Pradaxa kallas dabigatran etexilat och det fungerar genom att hämma koagulationsfaktor IIa, vilket minskar blodets förmåga att koagulera. Detta minskar risken för blodproppar och stroke.
  kr 132.74
 • Procoralan är ett läkemedel som används för att behandla angina pectoris (bröstsmärta) och kronisk hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i Procoralan är ivabradin, som minskar hjärtats hastighet och därigenom minskar syrebehovet i hjärtmuskeln. Detta kan leda till en förbättring av symtomen och ökad fysisk förmåga hos patienter med hjärtsjukdomar.
  kr 29.73
 • Ranexa är en medicin som används för att behandla kronisk angina, vilket är en typ av bröstsmärta som orsakas av förträngda blodkärl i hjärtat. Ranexa fungerar genom att öka blodflödet till hjärtat och minska belastningen på hjärtat under ansträngning. Detta kan hjälpa till att minska frekvensen och svårighetsgraden av anginaattacker.
  kr 20.72
 • Samsca är ett läkemedel som används för att behandla hyponatremi, en sjukdom som uppstår när natriumnivåerna i blodet är för låga. Det verksamma ämnet i Samsca kallas tolvaptan och det fungerar genom att öka utsöndringen av vatten från kroppen, vilket hjälper till att höja natriumnivåerna. Samsca är endast tillgängligt på recept och ska tas enligt läkarens instruktioner.
  kr 203.14
 • Tenormin är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och för att minska risken för hjärtinfarkt. Det aktiva ämnet i Tenormin kallas atenolol och det tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Tenormin fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  kr 8.63
 • Ticlid är ett läkemedel som används för att förhindra blodproppar genom att hämma blodplättar från att klumpa ihop sig. Det används vanligtvis för att minska risken för hjärtinfarkt, stroke eller andra blodproppar hos personer med tidigare hjärt- eller kärlsjukdomar.
  kr 42.30
 • Tribenzor är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller tre olika aktiva substanser: amlodipin, olmesartan och hydroklortiazid. Amlodipin och olmesartan verkar genom att vidga blodkärlen och sänka blodtrycket, medan hydroklortiazid fungerar som ett diuretikum för att öka urinproduktionen och därigenom minska mängden vätska i kroppen. Tribenzor tas vanligtvis en gång om dagen och kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke.
  kr 41.05
 • Vasotec är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt genom att minska blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen. Det aktiva ämnet i Vasotec är enalapril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Vasotec kan också användas för att behandla njursjukdomar hos patienter med diabetes.
  kr 8.63
 • Vastarel är en medicin som används för att behandla bröstsmärta (angina pectoris) genom att förbättra blodflödet till hjärtat. Den aktiva substansen i Vastarel är trimetazidin.
  kr 20.72
 • Xarelto är ett antikoagulerande läkemedel som används för att minska risken för blodproppar och stroke hos patienter med förmaksflimmer, djup ventrombos eller lungemboli. Det aktiva ämnet i Xarelto är rivaroxaban, som hämmar koagulationsfaktor Xa och därigenom minskar blodets koagulationsförmåga. Xarelto administreras i tablettform och doseringen varierar beroende på patientens hälsa och sjukdomshistoria.
  kr 62.27
 • Zestril är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i Zestril är lisinopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Zestril fungerar genom att minska blodkärlens sammandragning och därigenom sänka blodtrycket. Det kan också hjälpa till att förbättra hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt.
  kr 12.76

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.