• Aceon är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det innehåller den aktiva substansen perindopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Aceon fungerar genom att sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat och blodkärlen.
  kr 24.96
 • Adalat är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet.
  kr 11.55
 • Adalat-Cc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Den aktiva substansen i Adalat-Cc är nifedipin, som tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumantagonister. Adalat-Cc fungerar genom att avslappna blodkärlen och därigenom öka blodflödet och minska blodtrycket.
  kr 62.83
 • Adcirca är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen tadalafil. Det används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH) genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet i lungorna.
  kr 21.14
 • Aldactone är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och ödem genom att minska mängden salt och vatten i kroppen. Den aktiva substansen i Aldactone är spironolakton och den tillhör gruppen av kaliumsparande diuretika.
  kr 10.57
 • Altace är en medicin som används för att sänka högt blodtryck och minska risken för hjärtattacker, stroke och njurskador. Den aktiva substansen i Altace kallas ramipril och den tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Altace fungerar genom att vidga blodkärlen och minska belastningen på hjärtat, vilket resulterar i sänkt blodtryck och förbättrad hjärt- och njurfunktion.
  kr 15.11
 • Avalide är en kombination av två läkemedel, irbesartan och hydroklortiazid, som används för att behandla högt blodtryck. Irbesartan fungerar genom att blockera effekterna av ett hormon som höjer blodtrycket, medan hydroklortiazid fungerar genom att öka utsöndringen av salt och vatten från kroppen. Kombinationen av dessa två läkemedel minskar blodtrycket och minskar risken för hjärtsjukdomar.
  kr 37.40
 • Azor är en medicin som innehåller två aktiva substanser, amlodipin och olmesartanmedoxomil. Den används för att behandla högt blodtryck hos vuxna som inte har tillräcklig effekt av endast en av dessa substanser eller som behöver en kombination av två läkemedel för att kontrollera sitt blodtryck. Amlodipin är en kalciumkanalblockerare som hjälper till att vidga blodkärlen och minska blodtrycket. Olmesartanmedoxomil är en angiotensin II-receptorantagonist som också hjälper till att sänka blodtrycket genom att blockera effekterna av ett hormon som gör att blodkärlen drar ihop sig.
  kr 34.65
 • Benicar är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck. Det aktiva ämnet i Benicar är olmesartanmedoxomil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorblockerare. Detta läkemedel fungerar genom att blockera effekterna av ett hormon som kallas angiotensin II, vilket hjälper till att sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 20.94
 • Benicar-Hct är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva substanser, olmesartan och hydroklortiazid, som verkar genom att minska blodkärlens sammandragning och öka utsöndringen av salt och vatten från kroppen. Detta hjälper till att sänka blodtrycket och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 20.94
 • Bystolic är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Det innehåller den aktiva substansen nebivolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och öka blodflödet genom kroppen. Bystolic kan också användas för att behandla andra hjärtrelaterade tillstånd, såsom hjärtsvikt.
  kr 18.70
 • Calan är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamil. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier och bröstsmärta (angina pectoris). Verapamil är en kalciumkanalblockerare som minskar hjärtats syrebehov genom att minska hjärtfrekvensen och vidga blodkärlen.
  kr 8.81
 • Calan-Sr är ett läkemedel som innehåller verksam substans verapamilhydroklorid. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtklappning genom att minska hjärtats kontraktionskraft och hjärtfrekvens. Calan-Sr är en förlängd frisättningstablett som tas en gång om dagen.
  kr 17.32
 • Cartia är ett läkemedel som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp. Diltiazem verkar genom att slappna av blodkärlen och minska belastningen på hjärtat.
  kr 17.26
 • Cartia-Xt är en medicin som innehåller diltiazem och används för att behandla högt blodtryck och bröstsmärta (angina pectoris). Diltiazem tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare och fungerar genom att slappna av och vidga blodkärlen, vilket minskar blodtrycket och ökar blodflödet till hjärtat.
  kr 22.30
 • Catapres är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen klonidin. Det används för att behandla högt blodtryck och vissa andra tillstånd som exempelvis ADHD och abstinenssymptom vid opioidberoende. Klonidin fungerar genom att minska aktiviteten i det sympatiska nervsystemet, vilket leder till en minskning av hjärtfrekvensen och blodtrycket.
  kr 8.81
 • Coreg är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Den aktiva substansen i Coreg är carvedilol, som fungerar genom att blockera vissa adrenerga receptorer i kroppen och därmed sänka blodtrycket och minska belastningen på hjärtat. Coreg kan också användas för att förbättra överlevnaden efter en hjärtinfarkt.
  kr 11.84
 • Cozaar är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för stroke hos patienter med högt blodtryck och förstorad vänster kammare i hjärtat. Cozaar verkar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket orsakar blodkärlen att vidga sig och sänker blodtrycket.
  kr 14.39
 • Demadex är ett diuretikum som används för att behandla ödem (vätskeansamling) orsakade av hjärtsvikt, njursjukdomar eller levercirros. Det fungerar genom att öka urinproduktionen och minska vätskeretentionen i kroppen.
  kr 13.71
 • Diamox är en medicin som innehåller acetazolamid och används för att behandla höjdsjuka, glaukom och epilepsi.
  kr 14.39
 • Diovan är ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller substansen valsartan. Det används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 18.79
 • Diovan-Hct är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, valsartan och hydroklortiazid, som arbetar tillsammans för att sänka blodtrycket genom att minska mängden vätska i kroppen och vidga blodkärlen. Diovan-Hct kan också användas för att minska risken för stroke och hjärtinfarkt hos personer med högt blodtryck.
  kr 46.19
 • Edarbi är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den aktiva substansen i Edarbi kallas azilsartan och den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister. Edarbi fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket leder till avslappning av blodkärlen och minskat blodtryck.
  kr 41.89
 • Endobloc-T-Kit är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Den innehåller tre olika läkemedel: metoprolol, telmisartan och hydroklortiazid. Metoprolol minskar hjärtats belastning och minskar hjärtfrekvensen, telmisartan vidgar blodkärlen och minskar blodtrycket och hydroklortiazid minskar mängden vätska i kroppen och minskar blodtrycket.
  kr 145.34
 • Entresto är en läkemedelsbehandling som används för att minska risken för hjärtsvikt och död hos patienter med kronisk hjärtsvikt. Det innehåller två aktiva substanser, sacubitril och valsartan, som tillsammans hjälper till att sänka blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen.
  kr 135.90
 • Frumil är en medicin som innehåller två aktiva substanser, furosemid och amilorid. Den används för att behandla högt blodtryck och ödem (vätskeansamlingar) i kroppen genom att öka urinproduktionen och minska mängden salt och vatten som kroppen behåller.
  kr 22.12
 • Hytrin är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och förstorad prostata. Den verksamma substansen i Hytrin kallas terazosin och den fungerar genom att vidga blodkärlen och förbättra blodflödet.
  kr 25.94
 • Hyzaar är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, losartan och hydroklortiazid, som tillsammans hjälper till att sänka blodtrycket genom att minska kärlmotståndet och öka urinproduktionen.
  kr 19.90
 • Inderal är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen propranolol. Det används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Propranolol fungerar genom att blockera effekterna av adrenalin och andra stresshormoner på hjärtat och blodkärlen, vilket minskar hjärtfrekvensen och blodtrycket.
  kr 10.57
 • Inderal-La är ett läkemedel som innehåller propranolol, en betablockerare som används för att behandla högt blodtryck, hjärtarytmier, migrän och andra tillstånd som involverar hjärtat och blodkärlen. Det är en förlängd frisättning form av Inderal som tas en gång om dagen för att ge en jämn nivå av läkemedlet i kroppen under en längre tid.
  kr 16.83
 • Inspra är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det aktiva ämnet i Inspra är eplerenon, som fungerar genom att blockera hormonet aldosteron och därmed minska mängden salt och vatten som kroppen behåller. Detta kan hjälpa till att minska trycket på hjärtat och förbättra hjärtfunktionen.
  kr 41.89
 • Irbesartan är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Det är en typ av blodtryckssänkande läkemedel som tillhör gruppen angiotensin II-receptorblockerare. Irbesartan fungerar genom att blockera effekterna av hormonet angiotensin II, vilket gör att blodkärlen vidgas och blodtrycket minskar.
  kr 23.10
 • Lasix är en medicin som kallas diuretikum och används för att behandla ödem (vätskeansamling) och högt blodtryck. Det fungerar genom att öka urinproduktionen och minska mängden vätska i kroppen.
  kr 7.93
 • Livalo är ett läkemedel som innehåller pitavastatin och används för att sänka höga kolesterolnivåer hos vuxna. Det fungerar genom att hämma produktionen av kolesterol i levern och öka kroppens förmåga att ta bort överskott av kolesterol. Livalo är vanligtvis ordinerat i kombination med en hälsosam livsstil och kostförändringar för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.
  kr 17.42
 • Loniten är ett blodtryckssänkande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck. Det verksamma ämnet i Loniten är minoxidil, som fungerar genom att vidga blodkärlen och öka blodflödet. Det ska användas med försiktighet och under övervakning av en läkare på grund av dess potentiella biverkningar.
  kr 10.86
 • Lopressor är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, hjärtsvikt och för att förhindra hjärtinfarkt. Det innehåller den aktiva substansen metoprolol, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket. Lopressor tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare och kan tas som en tablett en eller två gånger om dagen. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner och inte sluta ta Lopressor plötsligt utan att rådfråga läkare.
  kr 10.08
 • Lozol är en diuretikum som används för att behandla högt blodtryck och ödem. Den aktiva substansen i Lozol kallas indapamid och den fungerar genom att öka urinproduktionen och minska mängden vätska i kroppen.
  kr 25.54
 • Lozol-Sr är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Det aktiva ämnet i denna medicin är indapamid, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas diuretika. Lozol-Sr fungerar genom att öka urinproduktionen och minska mängden vätska i kroppen, vilket minskar trycket på blodkärlen och sänker blodtrycket.
  kr 23.50
 • Melatonin är ett naturligt hormon som produceras av tallkottkörteln i hjärnan. Det används som en sömnreglerande medicin för att behandla sömnstörningar och jetlag. Melatonin fungerar genom att reglera kroppens dygnsrytm och hjälpa till att förbättra sömnen. Det är vanligtvis tillgängligt som en tablett eller kapsel.
  kr 9.59
 • Micardis är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna. Det verksamma ämnet i Micardis är telmisartan, som tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorblockerare. Telmisartan fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket orsakar blodkärlen att vidga sig och sänka blodtrycket.
  kr 16.64
 • Micardis-Hct är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva substanser, telmisartan och hydroklortiazid, som hjälper till att sänka blodtrycket genom att minska mängden vätska i kroppen och vidga blodkärlen.
  kr 20.94
 • Microzide är ett diuretikum som används för att behandla högt blodtryck och ödem (svullnad) genom att öka urinproduktionen och minska mängden vätska i kroppen.
  kr 9.20
 • Minipress är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och symtom på godartad prostataförstoring. Det verksamma ämnet i Minipress kallas prazosin och det fungerar genom att vidga blodkärlen och minska motståndet i kärlväggarna, vilket sänker blodtrycket.
  kr 20.94
 • Norvasc är en medicin som används för att behandla högt blodtryck och kärlkramp (angina). Den verksamma substansen i Norvasc kallas amlodipin och den tillhör en grupp läkemedel som kallas kalciumkanalblockerare. Amlodipin fungerar genom att vidga blodkärlen och därmed minska blodtrycket och öka blodflödet till hjärtat.
  kr 11.06
 • Revatio är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sildenafilcitrat. Det används för att behandla högt blodtryck i lungorna (pulmonell arteriell hypertension) hos vuxna. Sildenafilcitrat fungerar genom att öka blodflödet i lungorna och minska belastningen på hjärtat.
  kr 34.65
 • Tenoretic är en läkemedelskombination som innehåller atenolol och klorotalidon. Det används för att behandla högt blodtryck och andra hjärt-kärlsjukdomar. Atenolol minskar hjärtats belastning och klorotalidon minskar mängden vätska i kroppen, vilket minskar trycket på blodkärlen.
  kr 21.10
 • Tenormin är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och för att minska risken för hjärtinfarkt. Det aktiva ämnet i Tenormin kallas atenolol och det tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare. Tenormin fungerar genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket, vilket kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.
  kr 8.81
 • Trandate är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den aktiva substansen i Trandate är labetalol, som fungerar genom att minska blodtrycket och hjärtfrekvensen. Trandate kan tas som en tablett eller ges som en intravenös injektion. Det är viktigt att följa läkarens instruktioner noggrant när du tar Trandate och att inte sluta ta medicinen plötsligt utan att rådfråga din läkare först.
  kr 19.18
 • Tribenzor är en kombinationsmedicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller tre olika aktiva substanser: amlodipin, olmesartan och hydroklortiazid. Amlodipin och olmesartan verkar genom att vidga blodkärlen och sänka blodtrycket, medan hydroklortiazid fungerar som ett diuretikum för att öka urinproduktionen och därigenom minska mängden vätska i kroppen. Tribenzor tas vanligtvis en gång om dagen och kan bidra till att minska risken för hjärt-kärlsjukdom och stroke.
  kr 41.89
 • Vaseretic är en medicin som innehåller två aktiva substanser, en angiotensin converting enzyme (ACE)-hämmare och en diuretikum. Det används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. ACE-hämmaren minskar mängden av ett hormon som höjer blodtrycket, medan diuretikumet hjälper till att ta bort överskottsvätska från kroppen.
  kr 22.06
 • Vasotec är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt genom att minska blodtrycket och förbättra hjärtfunktionen. Det aktiva ämnet i Vasotec är enalapril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Vasotec kan också användas för att behandla njursjukdomar hos patienter med diabetes.
  kr 8.81
 • Zebeta är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt genom att minska hjärtats belastning och sänka blodtrycket. Det aktiva ämnet i Zebeta är bisoprolol och det tillhör en grupp läkemedel som kallas betablockerare.
  kr 11.55
 • Zestoretic är en läkemedelskombination som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, lisinopril och hydroklortiazid, som tillsammans fungerar genom att minska blodtrycket och minska belastningen på hjärtat och kärlen.
  kr 17.81
 • Zestril är ett läkemedel som används för att behandla högt blodtryck och hjärtsvikt. Det verksamma ämnet i Zestril är lisinopril, som tillhör en grupp läkemedel som kallas ACE-hämmare. Zestril fungerar genom att minska blodkärlens sammandragning och därigenom sänka blodtrycket. Det kan också hjälpa till att förbättra hjärtats pumpförmåga vid hjärtsvikt.
  kr 13.02
 • Ziac är en medicin som används för att behandla högt blodtryck. Den innehåller två aktiva ingredienser, bisoprolol och hydroklortiazid, som fungerar genom att minska hjärtats belastning och öka urinproduktionen för att sänka blodtrycket.
  kr 14.68

Varför välja generiska läkemedel?

En av de främsta anledningarna att välja en generisk produkt är dess överkomliga pris jämfört med originalet. Tillverkare av generiska läkemedel i Sverige behöver inte spendera stora summor på forskning och utveckling. Istället använder de en beprövad formel för att producera medicinen. Dessutom tillverkas generiska läkemedel ofta med utrustning som är lika bra som den som används av skaparen av den ursprungliga formeln. Som ett resultat kan patienter förvänta sig ett högkvalitativt läkemedel som är nästan omöjligt att skilja från det ursprungliga läkemedlet.

Jag är så tacksam för ApoteksDirekt! Jag beställde mina blodtrycksmediciner och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också fantastisk. Tack så mycket!

Anna från Stockholm.

Jag har beställt mina allergimediciner från ApoteksDirekt flera gånger nu och jag är alltid nöjd. Det är så bekvämt att kunna få mina mediciner levererade direkt till min dörr. Rekommenderas verkligen!

Johan från Göteborg.

ApoteksDirekt är min go-to online apotek. Jag har beställt mina migränmediciner därifrån flera gånger och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Tack för den fantastiska servicen!

Sara från Malmö.

Jag är så glad att jag hittade ApoteksDirekt! Jag beställde mina antidepressiva mediciner därifrån och de kom snabbt och smidigt till min dörr. Kundservicen var också utmärkt. Tack så mycket!

Peter från Uppsala.

Jag har varit en nöjd kund hos ApoteksDirekt i flera år nu. Jag beställer mina blodsockermediciner därifrån och alltid fått dem snabbt och till ett bra pris. Kundservicen är också fantastisk. Rekommenderas starkt!

Maria från Örebro.
Genom att stanna på vår webbplats godkänner du automatiskt lagring och behandling av dina personuppgifter, i enlighet med vår sekretesspolicy.